Active-Passive Voice(Etken-Edilgen)
Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve  özne olarak adlandırılır.  Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Ayrıca eylemi yapanın, yani öznenin bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda passive kullanılır.

Active: I saw him. (Onu gördüm.)
Passive: He was seen by me. (O benim tarafımdan görüldü.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

Passive: The window was broken. (Cam kırıldı.)

(Bu cümlede camı kimin kırdığının önemi yoktur. Anlatılmak istenen sadece camın kırılmış olmasıdır.)

Bilindiği gibi bazı fiiller yüklem olduklarında nesne alırlar ve böyle fiiller "geçişli fiiller"dir. Nesne almayan fiillere ise "geçişsiz fiiller" denir. Geçişsiz fiillerin bulunduğu bir cümlede yükleme maruz kalmayan bir nesne olmadığı için passive formu da olamaz.

Example:
Active: Ben iyi yüzerim (Bu cümlede yüzmek geçişsiz bir fiildir.)
Passive: Ben iyi yüzülürüm. (Yanlış! Yüzmek fiilinin pasifi olmaz.)

Bunun gibi gitmek, gelmek, uyumak gibi fiiller de geçişsiz fiillerdir.

Inglizce’de bütün active zamanların passive formu vardır. Active bir cümleyi passive'e çevirirken sadece yardımcı fiil üzerinde değişiklik yapılır ve fiil üçüncü haliyle gelir. Bu bütün zaman veya modallarda aynıdır.
Örnek: to break - to be broken

Tüm zamanlarda active-passive formunu inceleyelim.


S. Present: He writes a letter. A letter is written by him. (Bir mektup onun tarafından yazılır)

S. Past: He wrote a letter. A letter was written by him. (...........yazıldı.)

S.Future: He will write a letter. A letter will be written by him. (................yazılacak.)

Pr. Perfect: He have written a letter. A letter has been written by him. (............yazılmış.)

Past Perfect: He had written a letter. A letter had been written by him. (............yazılmıştı.)

Present Cont.: He is writting a letter. A letter is beingn written by him. (..............yazılıyor.)
 
Past Cont: He was writting a letter. A letter was being written by him. (.............yazılıyordu.)

Future Cont.: He will be writting a letter. A letter will be beingn written by him. (.............yazılıyor olacak.)


Present Perfect Cont.: He has been waiting a letter. A letter has been beingn written by him. (........yazılmaktadır.)

Past Perfect Cont.: He had been waiting a letter. A letter had been beingn written by him. (........yazılmaktaydı.)

Future Perfect Cont.: He will have been waiting a letter. A letter will have been beingn written by him. (........yazılmakta olacak.)
 TENSES ACTİVE PASSİVE
Simple Pesnt Tnse  S+V1+object Object+am,is,are+V3
Present Contiunse tense S+am,is,are+Ving+Object Object+am,is,are+V3
Simple Past Tense S+V2+object Object+was,were+V3
Past Contiunse Tense S+was,were+Ving+Object Object+was,were+being+V3
Presenr Perfect Tense S+have,has+V3+object Object+have,has+been+v3
Near Future Tense S+am,is,are+going to+V1 +Objcet Object+am,is,are+going to be+V3
Simle Future Tense S+will+V1+Object Object+will be+V3
Past Perfect Tense S+had+V3+Object Object+had been+V3
Modals S+modals(can,may....)+V1+Object Object+modals be+V3


Eğer cümlede “be” fiilinden sonra V3 varsa mutlaka pasif bir cümledir. Normalde "be" fiilinden sonra gelen fiil "ing" takısı alır. Yani eğer "ing" takısı yoksa mutlaka "V3" gelmiştir ve cümle pasiftir. .

He is known by everyone in the area. (O bölgedeki herkes tarafından tanınır veya tanınıyor.)

He was found guilty by the jury. (O jui tarafından suçlu bulundu.)

Over the last months, this book has been sold very well. (Geçen aylarda bu kitap çok iyi satılmış.)

The robbers had been followed by the police. (Soyguncular polis tarafından takip edildi.)

He will be appointed as the new chairman. (Yeni bir başkan olarak atanacak.)


İki Nesneli Cümlelerde Passive Form

Eğer cümlede iki adet nesne varsa bunlardan biri “indirect object” diğeriyse “Direct object”tir. İki nesneli bir cümle iki farklı şekilde Passive yapılabilir. Bu cümlelerde kullanılan fiiller şunlardır:

Leave: ayrılmak
Send: öndermek
Lend: ödünç vermek
Show: göstermek
Order: emretmek
Tell: söylemek
Pay: demek
Bring: getirmek
Promise: söz vermek
Give: vermek
Refuse: red etmek


EXAMPLES

I gave him a gift. (Ona bir hediye verdim.)

Yukarıdaki cümlenin iki nesnesi vardır. İndirect object = him, Direct object = gift’ tir. Bu durumda aynı anlamda olan iki farklı passive şekli vardır.

He was given a gift by me. (O’na bir hediye benim tarafımdan verildi.)

A gift was given to him by me. (Bir hediye ona benim tarafımdan verildi.)

Yukarıdaki cümle için şuna dikkat çekmek gerekir: İki nesneli cümlelerde passive formu yazarken “yalın object” başa alındığında “indirect object”ten önce “to” yazılır
Arama Butonu
 
 
Bugün 25 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol