Konular 1
NOT: KONULAR AYRAÇ İLE AYRILMIŞTIR.

1) İngilizce'de Basit İsim Cümleleri

İngilizce'de Basit İsim Cümleleri

Her dilde olduğu gibi, İngilizce'de de ilk öğrenilmesi gereken konu basit isim cümleleridir.

 

İngilizce'de basit isim cümleleri “to be” fiilinin asıl fiil olarak kullanıldığı cümlelerdir. Bu cümleler bir şahıs, eşya veya bir hayvan hakkında bilgi vermek için kullanılırlar.
 
Örneğin: Bu bir kitaptır. Bu kitap iyidir.
Çocuklar bahçededir... gibi. 
 
İngilizce’deki en basit cümle şekli olan isim cümlelerini kolayca anlayabilmek için, bu cümleler bazı çatılar ile açıklanacaktır. İlk çatı olumlu isim cümlelerine aittir ve şöyledir.
 
 A
is
B
 This
is
a book

Bu bir kitaptır. 

“A” anlatmak veya hakkında hüküm vermek istenilen kelimedir. “is” fiildir ve her zaman ortadadır. “B” anlatmak veya hakkında hüküm verilmek istenen “A”nın ne olduğudur. Yani “A” hakkında verilen hükümdür. 
 
 
Ahmet is a boy.
Ahmet bir çocuktur. 
 
Ayşe is a girl.
Ayşe bir kızdır. 
 
Ali is a man.
Ali bir adamdır. 
 
Ayşe is a beautiful girl.
Ayşe güzel bir kızdır. 
 
This is a red pen.
Bu kırmızı bir kalemdir. 
 
Türkçe bir cümleyi İngilizceye çevirirken, ilk önce onu bu çatıya uyduracağız.

2) İngilizce'de Olumsuz İsim Cümleleri

İngilizce'de Olumsuz İsim Cümleleri

Olumsuz isim cümlelerini kurmak için de, yine olumlu isim cümlelerinin çatısı kullanılacaktır. Ancak bu çatıdaki fiil eki olan “is”in sonuna, “not” olumsuzluk takısı ilâve edilmiş olacak.
 
A
is
not
B
This apple
is
not
red
 
Bu elma kırmızı değildir.
 
Bu cümlede hakkında hüküm verilen şey elmadır. Bu nedenle “A” kutusuna “This apple” (Bu elma) yazıldı. Elma hakkında verilen hüküm bu elmanın kırmızı olmadığıdır. Yani hüküm olumsuzdur. O halde ortadaki fiil eki “is”in yanına olumsuzluk eki “not” eklendi ve “B” kutusuna da “red” (kırmızı) kelimesini yazarak çatı tamamlandı. 
 
That wall is not black.
Şu duvar siyah değildir. 
 
This table is not long.
Bu masa uzun değildir. 
 
Bazı durumlarda, özellikle konuşmalarda konuşmayı bir hece olsun kısaltmak için “is” ile “not”ın kısaltılmış hali “isn’t” kullanılır. 
 
That garden isn’t small.
Şu bahçe küçük değildir. 
 
This apple isn’t red.
Bu elma kırmızı değildir.
 
This cat isn’t white.
Bu kedi beyaz değildir.

3) İngilizce'de Soru İsim Cümleleri

İngilizce'de Soru İsim Cümleleri

Soru isim cümlelerini kurmak için, olumlu isim cümlelerinin çatısı kullanılacak. Bu çatıdaki fiil eki olan “is” başa getirilir. Yani “is” ile “A” yer değiştirmiş olur.
 
Is
A
B?
Is
this apple
red?
 
Bu elma kırmızı mıdır?

Is this a small box?

Bu küçük bir kutu mudur?

Is this a white car?

Bu beyaz bir araba mıdır?
 
Is that a big elephant?
Şu büyük bir fil midir?
 
Is Ayşe a student?
Ayşe bir öğrenci midir?

4) İngilizce'de Olumsuz Soru İsim Cümleleri

İngilizce'de Olumsuz Soru İsim Cümleleri

Eğer soru olumsuz şekilde sorulmak istenirse, o zaman olumsuz cümledeki “not” yine “A” ile “B”nin arasında kalır, sadece fiil eki “is” başa getirilir.

 

Is

A

not

B?

Is

this

not

a hat?

Bu bir şapka değil midir?

Is that not a beautiful house?

Şu güzel bir ev değil midir?

Is this not a red apple?

Bu kırmızı bir elma değil midir?

Is that not a big elephant?

Şu büyük bir fil değil midir? 

Aynı düz cümlelerde olduğu gibi soru cümlelerinde de kısaltma yapılarak “is” ile “not” birleştirilebilir. O zaman olumsuz soru cümlesi aşağıdaki hali alır. 

Isn’t that a beautiful house?
Şu güzel bir ev değil midir?

Isn’t this a red apple?
Bu kırmızı bir elma değil midir?

Isn’t that a big elephant?
Şu büyük bir fil değil midir?

 

5) This, That, It / Bu, Şu, O (İngilizce İşaret Zamirleri)

This, That, It
Bu, Şu, O (İngilizce İşaret Zamirleri)

This, that ve it, İngilizce'de işaret zamirleridir.

Eğer anlatmak istenilen eşya, dinleyene çok yakınsa cümle “bu” diye başlatılır. 
 
This
Bu
 That
Şu
 It
O

This is a book.
Bu bir kitaptır. 
 
 
Biraz daha uzakta ise “şu” diye başlatılır. 

That is a book.
Şu bir kitaptır. 
 
Eğer çok uzakta ise “o” diye başlatılır. 

It is a book.
O bir kitaptır.
 
Bu durum konuşana göredir, dinleyene göre değil. Dinleyen de cevap verirken kendisine göre uzaklığı ve yakınlığı kararlaştıracaktır.
 
Is this a chair?
Bu bir sandalye midir? 

Yes, it is a chair.
Evet, o bir sandalyedir.

Is this a pen?
Bu bir tükenmez kalem midir? 

No, it is not a pen.
Hayır, o bir tükenmez kalem değildir. 

It is a pencil.
O bir kurşun kalemdir.
 
Is this an apple?
Bu bir elma mıdır? 

Yes, it is an apple.
Evet, o bir elmadır.
 
Is that an elephant?
Şu bir fil midir?
 
No, it is not an elephant?
Hayır, o bir fil değildir.
 
It is a horse.
O bir attır.

6) Plurals Of The Nouns / İngilizcede İsimlerin Çoğullaşması

Plurals Of The Nouns
İngilizcede İsimlerin Çoğullaşması

Aşağıdaki beşinci maddede belirtilen bazı istisna durumdaki isimler dışında, İngilizce’de tüm isimler şu dört kurala göre çoğullaşırlar. 
  1. Genel olarak tekil ismi çoğul yapmak için, tekil ismin sonuna “s” getirilir.
   book 
  kitap
 books
  kitaplar
  father
  baba
 fathers
  babalar
  1. Son harfleri  “x, sh, o, ch” olan isimlerin sonuna “es” getirilir.
 box 
  kutu
 boxes
  kutular
 brush
  fırça
 brushes
  fırçalar
 potato
  patates
 potatoes
 patatesler
 coach
 otobüs(Şehirlerarası)
 coaches
 otobüsler
 
  1. Son harfi “y” olup da, ondan önce sessiz harf varsa, o zaman “y” harfi “i” harfine dönüşür ve ondan sonra “es” getirilir.
   lady
  bayan
 ladies
  bayanlar
  fly
  sinek
 flies
  sinekler
  1. Ancak son harfi “y” olup da, ondan önce sesli harf varsa genel kurala göre “s” getirilerek çoğul yapılır.
  boy
   çocuk
   boys
   çocuklar
  play
   oyun
   plays 
   oyunlar
  1. Bazı isimler istisna olarak bu kurallara uymazlar. Bu isimlerin çoğul şekilleri tekillerinden tamamen ayrı yazılışa ve okunuşa sahiptirler. Bunları tek tek öğrenmek gerekir.
 man
 adam
   men
  adamlar
 foot
 ayak
   feet
  ayaklar
 goose
 kaz 
   geese
  kazlar
 woman
 kadın
   women
 kadınlar
 mouse
 fare
   mice
  fareler
 child  
 çocuk 
   children
 çocuklar
 this  
 bu
   these
  bunlar
 that 
 şu
   those
  şunlar
 knife
 bıçak
   knives
  bıçaklar


7) İngilizce'de Çoğul Olumlu İsim Cümleleri

İngilizce'de Çoğul Olumlu İsim Cümleleri

Çoğul isimlerle kuracağımız basit isim cümlelerini kolay anlayabilmek için çatılarla kalıplaştıralım.

"is" fiilinin çoğul hali "are" dir.
Böylece kuracağımız ilk çoğul çatımız A are B olacaktır. 

A
are
B
These
are
books.
Bunlar kitaplardır. 
 
These are apples.
Bunlar elmalardır. 
 
These are tables.
Bunlar masalardır. 
 
These are dogs.
Bunlar köpeklerdir. 
 
These are houses.
Bunlar evlerdir. 
 
These are pencils.
Bunlar kurşun kalemlerdir. 

 
Çoğul Olumsuz İsim Cümleleri

Olumsuz yaparken “A are not B?” çatısı kullanılır. 
 
A
are
not
B
These
are
not
books.
Bunlar kitaplar değildirler.
 
 
These are not spoons.
Bunlar kaşıklar değildirler. 
 
Those are not small cups.
Şunlar küçük fincanlar değildirler. 
 
They are not black horses.
Onlar siyah atlar değildirler. 
 
They are not forks.
Onlar çatallar değildirler. 
 
These are not cats.
Bunlar kediler değildirler.  

8) İngilizce'de Çoğul Soru İsim Cümleleri

İngilizce'de Çoğul Soru İsim Cümleleri

Soru yaparken de, “Are  A B?” çatısı kullanılır. 

 

Are

A

B?

Are

these

books?

Bunlar kitaplar mıdır?

Are those geese?
Şunlar kazlar mıdır?

Are those elephants?
Şunlar filler midir?

Are they children?
Onlar çocuklar mıdır?

Are those horses?
Şunlar atlar mıdır?

Are these knives?
Bunlar bıçaklar mıdır?

 

9) İngilizce'de Olumsuz Çoğul Soru İsim Cümleleri

İngilizce'de Olumsuz Çoğul Soru İsim Cümleleri

Olumsuz soru yaparken “Are A not B” çatısı kullanılır. 

 

Are

A

not

B?

Are

these

not

books?

Bunlar kitaplar değil midir?

Are these not boxes?
Bunlar kutular değil midir?

Are those not tables?
Şunlar masalar değil midir?

Are they not men?
Onlar adamlar değil midir?

Are they not mice?
Onlar fareler değil midir? 

Kısaltma yapmak istendiği zaman “are” ile “not” birleştirilerek “aren’t” şeklinde cümlenin başına getirilir. 

Aren’t they red apples?
Onlar kırmızı elmalar değil midir? 

Aren’t those white cats?
Şunlar beyaz kediler değil midir? 

Aren’t they big cars?
Onlar büyük arabalar değil midir?

 

10) There is, There are / Part 1 / Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) - 1.Bölüm

There is, There are / Part 1
Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) - 1.Bölüm

Aşağıdaki çatı, bir şeyin yerini bildiren cümleleri kurmamızı  sağlar. 

There

is

A

on

B

There

is

a book

on

the table.

Masanın üzerinde bir kitap vardır. 

 “There is” (vardır) anlamını verir. “A” var olduğunu söylemek istediğimiz kelimedir. “B” üstünde olduğunu söylediğimiz şeyin adıdır. 

Aynı çatı ile ayrıca “in” (içinde), “under” (altında), “near” (yanında) gibi diğer yer zarflarını da kullanabiliriz. Bunlardan birini “on” (üstünde) kelimesinin yerine koyduğumuz zaman değIşik anlamlarda cümleler kurabiliriz. 

Örneğin, 

There is an apple in the basket.
Sepette bir elma vardır. 

There is a boy in the room.
Odada bir çocuk vardır. 

There is a cat under the table.
Masanın altında bir kedi vardır. 

There is a chair near the door.
Kapının yanında bir sandalye vardır. 

“There is”in çoğul şekli “there are”dır. “A” bölümünde “a book” (bir kitap) yerine “two books” (iki kitap) olabilir. Kitaplar birden fazla sayıda oldukları zaman sonuna “s” getirmemiz gerekir.

There are two chairs in the room.
Odada iki sandalye vardır. 

There are three dogs in the garden.
Bahçede üç köpek vardır. 

There are four pencils in the box.
Kutunun içinde dört kalem vardır. 

There are many pictures on the wall.
Duvarda birçok resim vardır. 

There are five boxes under the table.
Masanın altında beş kutu vardır.

 

11) There is, There are / Part 2 / Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) Olumsuz Şekli - 2.Bölüm

There is, There are / Part 2
Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) Olumsuz Şekli - 2.Bölüm

Bu çatının olumsuz şeklini kurmak için “is”den sonra, olumsuzluk eki olan “not” getirilir. 

There

is

not

A

on

B

There

is

not

a book

on

the table.

Masanın üzerinde bir kitap yoktur.  

There is not a white pencil on the table.
Masanın üzerinde beyaz bir kalem yoktur. 

There is not a picture on the wall.
Duvarda bir resim yoktur. 

There is not an apple in the basket.
Sepette bir elma yoktur. 

There is not a box under the table.
Masanın altında bir kutu yoktur. 

Bu çatı çoğul olarak kurulmak istenirse “is” yerine “are” getirilir.  

Örneğin, 

There are not three pictures on the wall.
Duvarda üç resim yoktur. 

There are not three birds on the tree.
Ağacın üzerinde üç kuş yoktur. 

There are not two white pencils on the table.
Masanın üzerinde iki beyaz kalem yoktur. 

There are not five cats under the table.
Masanın altında beş kedi yoktur. 

There are not three pencils in the box.
Kutunun içinde üç kalem yoktur.  


 

12) There is, There are / Part 3 / Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) Olumlu Soru Şekli - 3.Bölüm

There is, There are / Part 3
Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) Olumlu Soru Şekli - 3.Bölüm

Bu çatıyı soru şekline çevirirken “is” cümlenin başına getirilir.  

Is

there

A

on

B?

Is

there

a book

on

the table?

Masanın üzerinde bir kitap var mıdır?

Is there a box on the chair?
Sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır?

Is there an apple in the box?
Kutunun içinde bir elma var mıdır?

Is there a cat under the table?
Masanın altında bir kedi var mıdır?

Is there a bird on the tree?
Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır?

Is there a chair near the door?
Kapının yanında bir sandalye var mıdır? 

Cümle çoğul olarak kurulmak istenirse “is” yerine “are” eki getirilir. Örneğin,

Are there two books on the table?
Masanın üzerinde iki kitap var mıdır?

Are there four boxes on the chair?
Sandalyenin üzerinde dört kutu var mıdır?

Are there five cats under the table?
Masanın altında beş kedi var mıdır?

Are there six apples in the box?
Kutunun içinde altı elma var mıdır?  
 

Olumsuz soru sormak istenirse “is there” ile “A” arasına “not” eki getirilir. Örneğin,

Is there not a book on the table?
Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?   


 

13) There is, There are / Part 4 / Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) Olumsuz Soru Şekli - 4.Bölüm

There is, There are / Part 4
Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) Olumsuz Soru Şekli - 4.Bölüm

Bu çatı genellikle kısaltılarak “isn’t there” şeklinde kullanılır. 

Isn’t

there

A

on

B?

Isn’t

there

a book

on

the table?

Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?

Isn’t there a picture on the wall?
Duvarda bir resim yok mudur?

Isn’t there a dog in the garden?
Bahçede bir köpek yok mudur?

Isn’t there a chair near the door?
Kapının yanında bir sandalye yok mudur?
 

Çoğul şekli yapılırken “isn’t there”in çoğul şekli olan “aren’t there” kullanılır.

Aren’t there five books on the table?
Masanın üzerinde beş kitap yok mudur?

Aren’t there two balls in the box?
Kutunun içinde iki top yok mudur?

Aren’t there three cats under the table?
Masanın altında üç kedi yok mudur?


 

13) There is, There are / Part 4 / Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) Olumsuz Soru Şekli - 4.Bölüm

There is, There are / Part 4
Vardır, Vardırlar (Yer Bildiren İsim Cümleleri) Olumsuz Soru Şekli - 4.Bölüm

Bu çatı genellikle kısaltılarak “isn’t there” şeklinde kullanılır. 

Isn’t

there

A

on

B?

Isn’t

there

a book

on

the table?

Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?

Isn’t there a picture on the wall?
Duvarda bir resim yok mudur?

Isn’t there a dog in the garden?
Bahçede bir köpek yok mudur?

Isn’t there a chair near the door?
Kapının yanında bir sandalye yok mudur?
 

Çoğul şekli yapılırken “isn’t there”in çoğul şekli olan “aren’t there” kullanılır.

Aren’t there five books on the table?
Masanın üzerinde beş kitap yok mudur?

Aren’t there two balls in the box?
Kutunun içinde iki top yok mudur?

Aren’t there three cats under the table?
Masanın altında üç kedi yok mudur?


 

14) The, A, An / İngilizcede Belirlilik ve Belirsizlik

The, A, An
İngilizcede Belirlilik ve Belirsizlik

İngilizcede “The”, Definite article (belirlilik tanıtıcısı)’dır. Belirlilik ifade eder. Daha önce bahsedilmiş bir şeyden bahsederken kullanılır. Yani bir kelimenin başına “the” tanıtıcısı gelmesi için, o kelimenin, söyleyen ve dinleyen tarafından bilinen birşey olması gerekir.

Örneğin, 

Where is the book?
Kitap nerededir? 
 

Diye sorulduğu zaman soranın ve dinleyenin bildiği bir kitap vardır. 
 

The book is on the table.
Kitap masanın üzerindedir. 
 

Şeklinde bir cevap verilirse bilinen bir kitaptan bahsedildiği anlaşılır. 
 

“The” genelde özel isimden önce kullanılmaz. Ama tamlama durumundaki özel isimlerden önce kullanılır. Örneğin: “The United States of America” “Amerika Birleşik Devletleri”, “The Pasific Ocean” “Pasifik Okyanusu” …gibi. 

NOT: Türkçe’de bu tanıtıcının karşılığı olan herhangi bir kelime yoktur.  

“A”, Indefinite article (belirsizlik tanıcısı)’dır. “a book” dediğimiz zaman “bir kitap” anlamına gelir. Fakat sayı bildiren bir değil, herhangi bir kitap demektir. 

Örneğin,  

There is a book on the table.
Masanın üzerinde bir kitap vardır.
 

Masanın üzerinde herhangi bir kitap var demektir. Yani daha önce bahsedilen “the” tanıtıcısının tam tersi olarak, bildiğimiz bir kitaptan değil de, herhangi bir kitaptan bahsedildiğinde bu tanıtıcı kullanılır.
 

There is a rose in the garden.
Bahçede bir gül vardır. 

Diye bir cümle kurulduğu zaman, bahçede herhangi bir gül olduğu söylenmektedir. Ondan sonra bu gülün beyaz olduğu söylemek istenirse, 
 

The rose is white.
Gül beyazdır. 
 

Çünkü daha önce bahsedilen bir gül anlatılıyor. Bu tanıtıcının bir özelliği de şudur. Sesli harfle başlayan kelimelerin başına geldiği zaman “a”, “an” şeklini alır.
 

Örneğin: “an apple” (bir elma), “an elephant” (bir fil).


 

15) Personal Pronouns / İngilizce Şahıs Zamirleri

Personal Pronouns
İngilizce Şahıs Zamirleri

İngilizce'de şahıs adlarının yerini tutan kelimelere “Personal Pronouns” (şahıs zamirleri) denir. 

Örneğin: Ahmet’ten bahsederken, Ahmet şunu yaptı, Ahmet bunu yaptı diyeceğimize kısaca, o bunu yaptı, o şunu yaptı deriz. İşte buradaki “O” bir şahıs zamiridir. 
 
İngilizce'de 3 tane tekil, 3 tane çoğul olmak üzere, 6 tane şahıs zamiri vardır. Bunlardan tekillerin üçüncüsü olan “o”, özel olarak yine üçe ayrılır. Biri erkek için, biri kadın için, biri de eşya ve hayvan içindir. Yani Türkçe’de Ahmet’e de, Ayşe’ye de, kedi veya arabaya da, “o” dediğimiz halde, İngilizce’de bu “o”lar üç çeşittir.  

Ayrıca İngilizce'de Personal Pronouns (şahıs zamirleri) 3 durumda bulunurlar. 

  1. Nominative yalın durumda olan (bir iş yapan)
  2. Objective durumda olan (kendisine bir iş yöneltilen)
  3. Possessive durumda olan (iyelik bildiren) 
Nominative
 
Objective
 
Possessive
I
ben
 
me
beni, bana
 
mine
benimki
you
sen
 
you
seni, sana
 
yours
seninki
he
o
 
him
onu, ona
 
his
onunki
she
o
 
her
onu, ona
 
hers
onunki
it
o
 
it
onu, ona
 
its
onunki
we
biz
 
us
bizi, bize
 
ours
bizimki
you
siz
 
you
sizi, size
 
yours
sizinki
they
onlar
 
them
onları, onlara
 
theirs
onların ki

Çeşitli örnekler:

I am a girl.
Ben bir kızım.  

You are a boy.
Sen bir erkek çocuksun.  

He is Ali.
O, Ali’dir. 

She is Ayşe.
O, Ayşe’dir. 

She is a beautiful girl.
O, güzel bir kızdır. 

It is a good book.
O, iyi bir kitaptır. 

It is an apple.
O, bir elmadır. 

We are girls.
Biz kızlarız. 

You are men.
Siz adamlarsınız. 

They are good boys.
Onlar iyi çocuklardır. 

This is a book.
Bu bir kitaptır. Fakat kitap birkaç tane ise, 

These are books.
Bunlar kitaplardır. Dememiz gerekir.

Türkçe’de bunlar kitaptır deriz. Halbuki İngilizce’de hem zamir hem de fiil ekleri çoğullaştırılır. Türkçe’de olduğu gibi kullanılmaz.  

Dikkat ediniz, Ahmet için “he” zamirini, Ayşe için ise “she” zamiri kullanılır. İkisinden birden bahsederken, bunların çoğulu olan “they” zamiri kullanılır.  

Örneğin,  

Ahmet ve Ayşe oradadırlar denecek olsa ve Ahmet ile Ayşe yerine zamir kullanacak olsa, “they” kullanılması gerekir. Çünkü onlar “they” olurlar.  

Ayşe and Ahmet are there.
Ayşe ve Ahmet oradadırlar.  

They are there.
Onlar oradadırlar. 


 

16) ''A'' ve ''An'' / Tanım Eki

''A'' ve ''An''
Tanım Eki

Unutmayınız ki, isim cümlelerinde nesne olarak kullanılan isimlerden önce “a” ve “an” article gelir. Fakat isim yerinde sadece sıfat tek başına kullanılıyorsa “a” veya “an” article gelmez.  

Örneğin,  

Ayşe is a girl.
Ayşe bir kızdır.  

Ayşe is beautiful.
Ayşe güzeldir. 
 

Fakat sıfat bir isimle birleşip, bir sıfat tamlaması olursa, sıfat tamlamaları da isim gibi işlem gördüklerinden “a” veya “an” article gelir. 
 

Örneğin, 
 

She is a beautiful girl.
O, güzel bir kızdır.  

Ayşe is a Turkish girl.
Ayşe bir Türk kızıdır. 

John is an English boy.
John bir İngiliz çocuğudur. 


Soru cümlesi yapmak için, fiil eki öznenin önüne gelir.
 

Am l a student?
Ben bir öğrenci miyim? 

Are you a postman?
Sen bir postacı mısın? 

Is he a painter?
O, bir ressam mıdır? 

Is he a teacher?
O, bir öğretmen midir? 

No, he’s not.
Hayır, değildir. 

He’s a lawyer.
O, bir avukattır. 

Is it a bank?
O, bir banka mıdır? 

Are we brave soldiers?
Biz cesur askerler miyiz? 

Are they clerks?
Onlar memurlar mıdır?

Is he a farmer?
O, bir çiftçi midir? 

No, he’s not.
Hayır, değildir. 

He’s a doctor.
O, bir doktordur.

Is he a teacher or a lawyer?
O, bir öğretmen midir yoksa avukat mıdır? 

He is a lawyer.
O, bir avukattır. 

He gives me a book.
O, bana bir kitap verir.

I love her.
Ben onu severim.

They give us flowers.
Onlar bize çiçekler verirler.

This is my book.
Bu benim kitabımdır. denebildiği gibi, 

This is mine.
Bu benimkidir. denebilir. 

This is their school
Bu onların okuludur. denebildiği gibi, 

This is theirs.
Bu onlarınkidir. denebilir.

Is this your pen?     ---------> Yes, it is mine.
Bu sizin kaleminiz mi?                   Evet, o benimkidir.

Is this Ahmet’s book?     ----> Yes, it is his.
Bu Ahmet’in kitabı mıdır?               Evet, o, onunkidir.

Are those your shoes?     ---> Yes, they are ours.
Onlar sizin ayakkabılarınız mı?        Evet, onlar, bizimkilerdir.


 

17) Possesive Adjectives / Part 1 / İngilizcede İyelik Sıfatları - 1.Bölüm

Possesive Adjectives / Part 1
İngilizcede İyelik Sıfatları - 1.Bölüm

İngilizce'de Possesive Adjectives (iyelik sıfatları) isimlerin önüne gelirler ve birşeyin, birisine veya birşeye ait olduğunu bildirirler.

My
benim  
Your
senin
His
onun (erkek için)
Her
onun (kadın için)
Its
onun (hayvan ve eşya için)
Our  
bizim
Your
sizin
Their
onların
           
Örnekler:


This is a book.

Bu bir kitaptır.

This is my book.
Bu benim kitabımdır.

İkinci cümledeki “my” iyelik sıfatıdır.
 
My father is a doctor.
Benim babam doktordur.
 
Your teacher is in İstanbul.
Senin öğretmenin İstanbul’dadır.

His mother is at home. 
Onun annesi evdedir.

Her book is on the table.
Onun kitabı masanın üzerindedir.

Its tail is long.    
Onun kuyruğu uzundur.
 
Our teacher is at school. 
Bizim öğretmenimiz okuldadır.

Your friends are in Konya.
Sizin arkadaşlarınız Konya ’dadır.

Their car is in the garage.
Onların arabası garajdadır. 

 

18) Possesive Adjectives / Part 2 / Çoğul Şekli - 2.Bölüm

Possesive Adjectives / Part 2
Çoğul Şekli - 2.Bölüm

Şu noktayı unutmayınız: 
 

İyelik sıfatları ister tekil olsunlar, ister çoğul olsunlar önemli olan iyelik sıfatından sonra kullanılan isimdir. Bu isim tekilse sıfat tamlaması tekil işlemi görür. İsim çoğulsa bu sıfat tamlaması çoğul işlemi görür.

 
My book is blue.
Benim kitabım mavidir.
 
My books are blue.
Benim kitaplarım mavidirler.
 
Our teacher is good.
Bizim öğretmenimiz iyidir.
 
Our teachers are good. 
Bizim öğretmenlerimiz iyidir.
 
Their school is not in this city.
Onların okulu bu şehirde değildir.

My friend is in London
.
Benim arkadaşım Londra’dadır.
 
My book is at home.
Benim kitabım evdedir.


19) Possesive Case / İngilizcede İsim Tamlamaları

Possesive Case
İngilizcede İsim Tamlamaları

İngilizce'de isim tamlamaları iki çeşittir. Birincisi bir şahısa ait eşya veya birşeyden bahsederken kullanılırlar. 

Örneğin: Ayşe’nin kitabı, Ali’nin kalemi, Henry’nin babası gibi,  

Bu durumda Türkçe’mizdeki -nın, -nin, -nün, -nun eki karşılığı İngilizce’de tamamlayan ismin, yani şahıs isminin sonuna bir ters virgülle bağlanmış “s” getirilir.  

Ayşe’s book.  
Ayşe’nin kitabı. 

Ali’s pencil.  
Ali’nin kalemi.

Henry’s father. 
Henry’nin babası gibi. 
 

İkinci çeşitlerde ise tamamlayan isim bir şahıs değildir, eşyadır. Örneğin: “Evin kapısı” veya “odanın penceresi” demek istenirse şu kuralı unutmayınız; İngilizce’de tamamlayan isim Türkçe’deki kuralın aksine başta değil sonda kullanılır. Tamamlanan isim ise başta, yani evin kapısı yerine kapısı evin, odanın penceresi yerine de, penceresi odanın şeklinde tamamlamayı yapacak ve ikisinin arasına da -nin, -nın, -nün, -nun anlamına gelen ‘of’ eki konulur. 

Örnek:  


The door of the house. 
Evin kapısı. 

The window of the room. 
Odanın penceresi.  

Neticede, 

“Ayşe’nin bacakları güzeldir” demek istenirse,
Ayşe’s legs are beautiful, denir.  

Masanın bacakları için ise,  

The legs of the table are long.
Masanın bacakları uzundur. denir.


This is the door of the room.
Bu, odanın kapısıdır. 

That is the wall of the room.
Şu, odanın duvarıdır.  

This is the room of the house.
Bu, evin odasıdır.  

That is the window of the room.
Şu, odanın penceresidir.  

This is Mary’s book.
Bu, Mary’nin kitabıdır.  

This is Ali’s table.
Bu, Ali’nin masasıdır. 

Are they our friends?
Onlar bizim arkadaşlarımız mıdırlar? 

Where is Tom’s sister?
Tom’un kızkardeşi nerededir?  

Tom’s sister is at school.
Tom’un kızkardeşi okuldadır.

Where is my hat?
Benim şapkam nerededir? 

Your hat is in the room.
Sizin şapkanız odadadır.


 

20) Simple Present Tense / Part 1 / İngilizce Geniş Zaman - 1.Bölüm

Simple Present Tense / Part 1
İngilizce Geniş Zaman - 1.Bölüm

İngilizcede Simple Present Tense (geniş zaman) cümleler, bir işin her zaman yapıldığını anlatırlar.
Simple Present Tense (geniş zaman) İngilizce'de en önemli Tense'dir. Diğer bütün "Zaman"lar Simple Present Tense cümleler esas alınarak kurulurlar.

Önce, Simple Present Tense cümlenin tanımını yapalım.
Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle geniş zamandır. "Ben giderim. Siz koşarsınız. Onlar uyurlar." gibi. Şimdi "Ben bir e-mail yazarım." cümlesini bu çatıya göre kuralım.
Simple Present Tense cümleleri kurmak için, başa özne sonra fiil ve daha sonra nesne getirilir.  

 

Özne

Fiil
Nesne
I    
write

an email.

Ben e-mail yazarım.

You write an email.
Sen e-mail yazarsın.


Simple Present Tense de şöyle bir özellik vardır.
Kuracağımız cümlede, özne üçüncü tekil şahıssa fiilin sonuna “s” getirilir. Ancak çoğul 3. şahıslarda ve diğer şahıslarda “s” getirilmez. 

He writes an email.
She writes an email.
O, e-mail yazar.


Ancak, “Our friend” (bizim arkadaşımız) müzikten hoşlanır, cümlesini kurmak istersek,

Our friend likes music.
Bizim arkadaşımız müzikten hoşlanır.

Dememiz gerekir. Buradaki “bizim” sıfatı sizi yanıltmasın. Çünkü, asıl kelime, yani işi yapan özne, “biz” değil, “bizim arkadaşımız”dır. Yani bir tek kişidir. Bu nedenle fiil “s” alır.

Eğer “bizim arkadaşlarımız” deseydik, yani öznemiz “Our friends” olsaydı, o zaman çoğul olacaktı ve kuralımıza göre fiil “s” almayacaktı. Cümlemiz,

Our friends like music.
Bizim arkadaşlarımız müzikten hoşlanır.

olacaktı. Bunun gibi,

Ahmet and Ayşe write an email.
Ahmet ve Ayşe e-mail yazarlar.

My father gives me money.
Babam bana para verir.

Our fathers give us money.
Bizim babalarımız bize para verirler.       olur.

I go to school everyday.
Ben her gün okula giderim.

My sister lives in Kırıkkale.
Benim kız kardeşim Kırıkkale’de yaşar. 

Children play in the garden.
Çocuklar bahçede oynarlar.

Hasan reads story books every night.
Hasan her gece hikaye kitapları okur.

My mother loves me.
Annem beni sever. 

She puts her books into the bag.
O, kitaplarını çantanın içine koyar.

I put my money into my pocket.
Ben paramı cebime koyarım.

Ali drinks milk every morning.
Ali her sabah süt içer.

We love children.
Biz, çocukları severiz.

We go to the seaside every summer.
Biz her yaz deniz kenarına gideriz.

I speak to my friends everyday.
Ben hergün arkadaşlarımla konuşurum.


İngilizcede fiilleri, yalnız başına söylediğimiz zaman başlarına getirilen “to” eki (to go: gitmek, to write: yazmak), mek, mak anlamına gelir.

İsimlerin başına geldiği zaman ise, e, a, ye, ya anlamı verir. (Örneğin; to Ankara : Ankara’ya, to school: okula)

 

21) Simple Present Tense / Part 2 / Olumsuz Şekli - 2.Bölüm

Simple Present Tense / Part 2
Olumsuz Şekli - 2.Bölüm

Simple Present Tense ile kuracağımız cümlelerin olumsuz ve soru şekillerinde “do” yardımcı fiilini kullanacağız.

Simple Present Tense ile olumsuz cümle kurmak için,olumlu cümlemizi aynen alacağız ve özne ile fiil arasına “do not” eklerini getireceğiz.

 

I go to school.                       Ben okula giderim.         (olumlu)
I do not go to school.            Ben okula gitmem.         (olumsuz)


You  go to school.                 Sen okula gidersin.
You do not go to school.       Sen okula gitmezsin.

Yalnız üçüncü tekil şahıslarda “do not” yerine “does not” ekleri getirilir.

Örneğin, 
 

He goes to school.                 O, okula gider.
He does not go to school.      O, okula gitmez.

Yani olumlu cümlelerde asıl fiilin sonuna getirilen “s” veya “es” eki “do” yardımcısının sonuna getiriliyor ve asıl fiil aynen kalıyor.

We go to school.                   Biz okula gideriz.
We do not go to school.        Biz okula gitmeyiz.

You go to school.                  Siz okula gidersiniz.
You do not go to school.       Siz okula gitmezsiniz.

They go to school.                 Onlar okula giderler.
They do not go to school.     
Onlar okula gitmezler.

She does not go to Antalya every summer.
O, her yaz Antalya’ya gitmez.

Ali does not drink milk at breakfast.
Ali kahvaltıda süt içmez.

Ali does not drink milk at breakfast.
Ali kahvaltıda süt içmez. 

He does not look at his book.
O, kitabına bakmaz. 
 

“to look” bakmak fiilinden sonra, “e, a, ye, ya” eki olarak “to” yerine “at” kullanılır. “I look to the birds”

diyemeyiz. Bunun yerine “I look at the birds” diyebiliriz.
 

Ayşe does not look at the wall.
Ayşe duvara bakmaz.  

I do not drink milk at breakfast.  
Ben kahvaltıda süt içmem.

You do not listen to the radio in the morning.

Siz sabahları radyo dinlemezsiniz.

We do not buy butter from the bakery.
Biz fırından tereyağı satın almayız. 
 

Konuşma dilinde genellikle “do not” kısaltılarak “don’t” olarak kullanılır. “does not”ın kısaltılmışı da “doesn’t” tır.


I don’t go to school.
Ben okula gitmem.

He doesn’t go to school.
O, okula gitmez. 

My father doesn’t drink tea at breakfast.
Babam kahvaltıda çay içmez. 

They don’t live in this house.
Onlar bu evde yaşamazlar. 


 

22) Simple Present Tense / Part 3 / Soru Şekli - 3.Bölüm

Simple Present Tense / Part 3
Soru Şekli - 3.Bölüm

 

Şimdi de Simple Present Tense cümlelerin soru şeklini görelim.  

Simple Present Tense soru cümlelerinin çatısını da şöyle kuracağız: Olumlu cümleyi aynen alacağız ve öznenin başına “do” yardımcı fiilini getireceğiz.  

Örneğin: 

 

I go to school.                     Ben okula giderim.            (olumlu düz cümle)
Do I go to school?               Ben okula gider miyim?     (soru cümlesi)   

You go to school.                Sen okula gidersin.
Do you go to school?         
Sen okula gider misin? 

3. Tekil şahıslarda da “do” yerine “does” getireceğiz ve fiilin sonundaki “es” takısını kaldıracağız.

Örneğin: 

He goes to school.              O, okula gider.
Does he go to school?        O, okula gider mi? 

We go to school.                Biz okula gideriz.
Do we go to school?          Biz okula gider miyiz?

They go to school.             Onlar okula giderler.
Do they go to school?       
Onlar okula giderler mi?

Does he write an email?
O, e-mail yazar mı?  

Do Ahmet and Hasan put their books on the table?
Hasan ve Ahmet kitaplarını masaya koyarlar mı? 

Simple Present Tense ile çok sık kullanılan zaman zarfları

Everyday                      Her gün
Every Sunday               Her pazar
Every night                   Her gece
Every summer              Her yaz
Every winter                 Her kış
Every week                   Her hafta
Every morning              Her sabah
Every evening              Her akşam  


 

23) Simple Present Tense / Part 4 / İle Örnek Cümleler - 4.Bölüm

Simple Present Tense / Part 4
İle Örnek Cümleler - 4.Bölüm

 

Simple Present Tense ile örnek cümleler 

Do you like apples?
Elma sever misiniz?  

No, I do not like apples.
Hayır, ben elma sevmem. 

I like oranges
Ben portakal severim. 

Do you see your friends everyday?
Siz hergün arkadaşlarınızı görür müsünüz?
 
No, we don’t see our friends every day.
Hayır, biz hergün arkadaşlarımızı görmeyiz. 

We see our friends on Sundays.
Biz arkadaşlarımızı Pazar günleri görürüz.

 

24) Present Continuous Tense / Part 1 / İngilizce Şimdiki Zaman - 1.Bölüm

Present Continuous Tense / Part 1
İngilizce Şimdiki Zaman - 1.Bölüm

İngilizce'de “Present Continuous Tense” (Şimdiki Zaman) cümlelerinde işler, iş yapılırken söylenirler, söylenirken yapılmakta olurlar.

Örneğin,

Ben gidiyorum, sen geliyorsun, o konuşuyor, gibi.

Kuralacak cümleyi önce “Simple Present Tense” (Geniş Zaman) olarak düşünürsek;  

Örneğin,  

“I go” yani “Ben giderim.” Bu cümleyi “Present Continuous Tense” (Şimdiki Zaman) şekline çevirmek için özneden sonra bu “Tense”in bir özelliği olarak “to be” yardımcı fiilinin uygun olan şekli kullanılır. “am, are, is”  fiilin sonuna da “ing” eki getirilir. Böylece, “Present Continous Tense” cümle kurulmuş olur.  

Özne
to be fiili
fiil + ing
I
am
going

Ben gidiyorum.

Present Continuous Tense

I
am
You
are
He
She  
It
is
We
are
You
are
They
are 

“Present Continuous Tense” (Şimdiki zaman) cümleleri “Simple Present Tense” (Geniş Zaman) cümleleri ile birlikte karşılaştırılacak olursa;  

I go to school.                 Ben okula giderim.    (Simple Present Tense)
I am going to school.      Ben okula gidiyorum. (Present Continuous Tense)  
 

You go to school.             Sen okula gidersin.
You are going to school.  Sen okula gidiyorsun. 
 

She goes to school.         O, okula gider.
She is going to school.    O, okula gidiyor.  
 

We go to school.             Biz okula gideriz.
We are going to school.  Biz okula gidiyoruz. 
 

You go to school.            Siz okula gidersiniz.
You are going to school. Siz okula gidiyorsunuz.


They go to school.          Onlar okula giderler.
They are going to school. Onlar okula gidiyorlar.

 

25) Present Continuous Tense / Part 2 / ile Zaman Zarfı Kullanımı - 2.Bölüm

Present Continuous Tense / Part 2
ile Zaman Zarfı Kullanımı - 2.Bölüm

“Present Continuous Tense” ile “now” (şimdi) zaman zarfı kullanılır.


Örneğin, 
 

He is putting his hat on his head now. ,
Şimdi o, şapkasını başına koyuyor. (giyiyor)  

Ali is looking out of the window now.  
Şimdi Ali pencereden dışarı bakıyor.   

Ayşe is going to school.
Ayşe okula gidiyor.  

We are studying English.
Biz İngilizce çalışıyoruz.  

Your mother is drinking a cup of tea.  
Anneniz bir fincan çay içiyor.  

My uncle is telling me a story.
Amcam bana bir hikaye anlatıyor.  

The boys are eating apples.
Çocuklar elma yiyorlar. 

Your mother is cooking in the kitchen.
Annen mutfakta yemek pişiriyor.

Our horses are running in the field.
Bizim atlarımız tarlada koşuyorlar.

 

26) Present Continuous Tense / Part 3 / Olumsuz Şekli - 3.Bölüm

Present Continuous Tense / Part 3
Olumsuz Şekli - 3.Bölüm

“Present Continuous Tense” ile kurulmuş cümleler olumsuz şekle çevrilirken yardımcı fiil ile asıl fiilin arasına olumsuzluk eki olan “not” getirilir. 

I am going to school.                               Ben okula gidiyorum.      (olumlu cümle) 
I am not going to school.             Ben okula gitmiyorum.    (olumsuz cümle) 

You are reading a book.             
Sen bir kitap okuyorsun.
You are not reading a book.        Sen bir kitap okumuyorsun. 

He is coming home.                      O, eve geliyor.
He is not coming home.                O, eve gelmiyor. 

Ayşe is writing a letter.                 Ayşe bir mektup yazıyor.
Ayşe is not writing a letter.           Ayşe bir mektup yazmıyor.

It is running on the road.              O, yolda koşuyor.
It is not running on the road.        O, yolda koşmuyor. 

We are giving money to you.         Biz size para veriyoruz.
We are not giving money to you.   Biz size para vermiyoruz. 

They are speaking.                        Onlar konuşuyorlar.
They are not speaking.                  Onlar konuşmuyorlar. 

My aunt is not sleeping in the room.
Benim halam odada uyumuyor.

Ayşe is not looking out of the window.
Ayşe pencereden dışarı bakmıyor.
 
I am not listening to the radio.
Ben radyo dinlemiyorum.

The children are not playing on the road.
Çocuklar yolda oynamıyorlar.
 
My mother is not cooking now.
Benim annem şimdi yemek pişirmiyor.
 
The birds are not singing now.
Kuşlar şimdi ötmüyor.


27) Present Continuous Tense / Part 4 / Soru Şekli - 4.Bölüm

Present Continuous Tense / Part 4
Soru Şekli - 4.Bölüm

 

Present Continuous Tense ile kurulmuş cümle soru şekline çevrilirken, olumlu cümledeki “to be” yardımcı fiilini yani “am, are, is”leri öznenin yani isim veya şahıs zamirlerinin başına getirilir. 


I am going to school.                     

Ben okula gidiyorum.                  (düz cümle)

Am I going to school?                   
Ben okula gidiyor muyum?          (soru cümlesi)

You are reading a book.                 
Sen bir kitap okuyorsun.

Are you reading a book?                
Sen bir kitap okuyor musun?

He is buying some bread.             
O, biraz ekmek satın alıyor.  

Is he buying some bread?             
O, biraz ekmek satın alıyor mu?
 
Ayşe is drinking tea.                      
Ayşe çay içiyor.

Is Ayşe drinking tea?                      
Ayşe çay içiyor mu?
 
We are swimming in the sea.          
Biz denizde yüzüyoruz. 

Are we swimming in the sea?         
Biz denizde yüzüyor muyuz? 
 
They are playing football.                
Onlar futbol oynuyorlar.  

Are they playing football?               
Onlar futbol oynuyorlar mı?

Are you eating bread now?
Şimdi ekmek yiyor musunuz?

Is my aunt sleeping in the room? 
Benim halam odada uyuyor mu? 

Is Ayşe looking out of the window?
Ayşe pencereden dışarı bakıyor mu?
 
Are they playing on the road?  
Onlar yolda oynuyorlar mı?
 
Are the birds singing now?
Kuşlar şimdi ötüyorlar mı? 
 
Is your teacher, teaching you English? 
Öğretmeniniz size İngilizce öğretiyor mu?

Kaynak: LimasolluNaci Öğretim Yayınları

Arama Butonu
 
 
Bugün 16 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol